Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

 

Deze website is eigendom van New Valmar bvba
Maatschappelijke zetel:
Buntstraat 104
B-9940 Evergem

Telefoon: 0032 9 277 71 71
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8h00 tot 17h00
E-mailadres: info@newvalmar.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0447 933 429
IBAN: BE37 3631 6378 3328

Enkel de hiernavolgende  algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de koopovereenkomsten van producten aangeboden op de Nuby.be shop, niettegenstaande de daarvan afwijkende bedingen van de klant
  
Aanbod en aanvaarding

De overeenkomst tussen new valmar  en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door nuby.be gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. 

Om consumenten uit te sluiten is het aangeraden om in de elektronische bestelprocedure een verplicht vakje te voorzien waarin de klant zijn BTW nummer intikt. Dit heeft het voordeel dat men meteen het juiste ondernemingsnummer heeft (en een solvabiliteitscheck mogelijk is bij grote bestellingen) en dat men eveneens voorkomt dat consumenten aankopen zouden gaan doen.

 

Een bestelling kan slechts als aanvaard beschouwd worden na een door ons schriftelijke orderbevestiging (e-mail)
Betaling van producten gekocht bij nuby.be geschiedt uitsluitend vooraf via de aangegeven betaalmogelijkheden.

Betaling

Betaling van producten gekocht bij Nuby.be geschiedt uitsluitend vooraf via de op deze website aangegeven betaalmogelijkheden.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met ssl technologie over internet verstuurd. Om met SLL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

In geval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling.

Het protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren, binnen de 8 dagen na facturatiedatum, op straffe van verval. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Alle facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schrijftelijk afwijkende overeenkomst contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Gent.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekenstelling, verwijl intrest verschruldigd ten belope van 1% per maand van het facturatiebedrag. Eveneens is de rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekenstelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het facturatiebedrag. (met een minimum van €25,00) als schadebeding. Onkonsten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekenstelling, als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de geleverde goederen, die niet volledig werden betaald onze eigendom, onverminderd de verplichting van de klant om de risico's van de verkochte zaakt te dragen en ervoor te zorgen als bewaarnemer.


De algemene voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en levertijden


De levertemijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet, behoudens van ons schriftelijk akkoord. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Tot 14 dagen na aankoop van een product kan je een product retourneren.


Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord worden de verkochte goederen verzonden op risico van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risicon van de koper.

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.

Indien de koper de goederen niet afhaalt op het overeengekomen tijdstip, hebben wij het recht op na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de prijs aan de klant te factureren, te vermeerderen met een stockagevergoeding van €12,00/ dag
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Klachten betreffende de levering moeten binnen de 8 dagen na levering en alleszins vor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Deze klachten dienen, op straffe van verval, tijdig per aantekend schrijven te worden geformuleerd.


Productinformatie


Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. Met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Nuby.be  is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.


Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Nuby.be doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal nuby.be  u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.


De producten aangeboden door nuby.be voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat nuby.be op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Nuby.be  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.


Garantiebepalingen


Nieuw geleverde producten met eventuele defecten zullen vervangen worden door eenzelfde of gelijkwaardig product.  
Gebruikte goederen kunnen evenwel niet teruggenomen worden, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van nuby.be 

 

Gebreken


In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor de verborgen gebreken van de verkochte producten, noch voor welkdanige schade die daardoor aan de klant  en / of derden zou kunnen betrokken worden.
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan nuby.be te melden.

Overmacht

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. Niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beeïndigen zonder dat een schadevergoeding kan worden vereist.


Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement, kennelijk onvermogen, als ook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.


Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief btw, recupel, bebat en reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.


Als nuby.be  met u een bepaalde prijs overeenkomt, is nuby.be  niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.


Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.


Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 

Intellectuele eigendomsrechten.


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. Zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan new valmar  of rechthoudende derden.
 
Vragen en klachten


Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.


Nuby.be  behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.


Toepasselijk recht en geschillen

Op alle verkoopovereenkomsten is het Belgisch recht van toepassing, de toepassing van alle andere regels i.v.m. rechtskeuzes en/of conflictregels of bepalingen (Belgische, buitenlandse of internationale, daarin begrepen de Conventie van de VN betreffende de internationale verkoop van goederen – CISG 1980) worden uitgesloten.


In geval van betwisting nopens het bestaan, de uitvoering en/of de uitlegging van de overeenkomst en/of factuur en in het algemeen nopens eender welke betwisting, zullen uitsluitend de rechtbank van koophandel van gent, afdeling gent bevoegd zijn.


Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
New valmar levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal new valmar  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

nuby.be  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.


Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. New valmar geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

New Valmar kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
New Valmar verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

<< Ga Terug